Zoek een ZapDog
  Nieuwste ZapDogs
  Kenzo
  Charlie Brown
  Pearl des Quatre Cyprès
  Kira
  Mocca
  Millan
  Nino Mc Lovin'
  Ganack
  lila
  Top ZapDogs
  Lola (Liège)
  Tibe
  Toby
  Knuffel
  HERA
  Junior
  Marilyn
  Buddy
  shogun, ming, missy

Algemene Voorwaarden

ZAPDOG is een community dienst die haar leden toelaat een uniek persoonlijk profiel en dat van zijn/haar honden online te creëren om zo in contact te treden met andere hondeneigenaars. De dienstendie door ZAPDOG worden aangeboden omvatten de ZAPDOG.be website en haar functionaliteiten. De ZAPDOG diensten worden gehost in België.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") bepaalt de juridisch bindende voorwaarden om van de ZAPDOG diensten te kunnen gebruik maken. Bij gebruik van de ZAPDOG diensten, ga je akkoord met deze Voorwaarden, en dit zowel als Bezoeker of als geregistreerd Lid. De term "Gebruiker" refereert naar Bezoeker of Lid. Je bent enkel gemachtigd gebruik te maken van de ZAPDOG diensten indien je deze Voorwaarden aanvaard en indien je relevante wetgevig naleeft. Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig na te lezen. Indien je je niet akkoord verklaard met deze Voorwaarden, dien je de zapdog.be website te verlaten en niet langer gebruik te maken van de ZAPDOG diensten. Indien je lid van ZAPDOG wenst te worden, wenst te communiceren met andere ZAPDOG leden en gebruik wenst te maken van de ZAPDOG diensten, dan moet je deze Voorwaarden lezen en je akkoord verklaren met de Voorwaarden tijdens de Registratie Procedure.

Deze Voorwaarden houden in:
 1. - ZAPDOG's beleid in verband met aanvaardbaar gebruik van de ZAPDOG Diensten;
 2. - ZAPDOG's beleid in verband met Content die door de ZAPDOG gebruikers op de ZAPDOG website wordt geplaatst;
 3. - de rechten, plichten en beperkingen wanneer je gebruik maakt van de ZAPDOG Diensten;
 4. - het ZAPDOG Privacy beleid;

ZAPDOG kan deze Voorwaarden aanpassen. Elke aanpassing wordt van kracht bij publicatie op de ZAPDOG website onder de hoofding "Algemene Voorwaarden". Je aanvaardt gebonden te zijn aan genoemde aanpassingen door gebruik van de ZAPDOG Website en Diensten.

Gelieve de informatie die je op ZAPDOG publiceert als 'goede huisvader' te evalueren. Jouw ZAPDOG profiel, noch de profielen van de honden die je aan je persoonlijke profiel toevoegt, mogen volgende content omvatten:
 1. - telefoon nummers;
 2. - straat) adressen;
 3. - achternamen;
 4. - fotografie niet gerelateerd aan honden;
 5. - elke vorm van content (beeld of ander) dat als sexueel, obsceen, agressief en/of plagend kan beschouwd worden door derden.


ZAPDOG behoudt het recht al het materiaal dat aan deze criteria beantwoord uit de ZAPDOG Website of Diensten te verwijderen zonder toestemming van het ZAPDOG lid welke de informatie gepubliceerd heeft. ZAPDOG heeft het recht het desbetreffende ZAPDOG lid zijn/haar lidmaatschap te ontnemen voor een onbepaalde periode. Indien je misbruik tegen deze richtlijnen opmerkt, aarzel dan niet contact op te nemen met ZAPDOG via help@zapdog.be.

GESCHIKTHEID
Gebruik maken van de ZAPDOG Diensten en Website, en ZAPDOG lidmaatschap betekenen dat:
 1. - alle informatie die gepubliceerd wordt correct en waarheidsgetrouw is;
 2. - je verantwoordelijk bent om deze informatie correct en waarheidsgetrouw te houden;
 3. - dat je 14 of ouder bent;
 4. - dat jouw gebruikt van de ZAPDOG diensten en website geen inbreuk pleegt tegen enig toepasbare wet of richtlijn. ZAPDOG behoudt het recht een ZAPDOG lid zijn/haar lidmaatschap te ontnemen voor een onbepaalde periode indien ZAPDOG van mening is dat het lid jonger is dan 14.


TERMIJN
Deze Voorwaarden blijven van kracht wanneer je de ZAPDOG Diensten en Website gebruikt. Je kan jou lidmaatschap op elk ogenblik opzeggen en dit zonder verantwoording. ZAPDOG heeft het recht een ZAPDOG lid zijn/haar lidmaatschap te ontnemen voor een onbepaalde periode en dit zonder waarschuwing.

TARIEF
Je erkent dat ZAPDOG het recht heeft aan te rekenen voor ZAPDOG diensten die duidelijk als 'betalend' worden gelabeled. ZAPDOG behoudt het recht de prijs van deze diensten aan te passen. Indien ZAPDOG jouw lidmaatschap éénzijdig opzegt wegens inbreuken tegen richtlijnen opgesomd in deze Voorwaarden, heb je geen recht op een eventuele terugbetaling van het 'ongebruikte' deel van je abonnementspremie.

PASWOORD
Wanneer je Lid wordt van ZAPDOG, wordt je gevraagd een paswoord op te geven. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de geheimhouding van jouw paswoord. Je aanvaardt nooit gebruik te maken van gegevens die toehoren aan het lidmaatschap van een ander ZAPDOG Lid, noch de gegevens die toegang verlenen tot jouw ZAPDOG Profiel aan derden te onthullen. Je aanvaardt ZAPDOG onmiddellijk te informeren wanneer je vermoedt dat een derde partij ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van jouw ZAPDOG Lidmaatschap.

NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK
De ZAPDOG Diensten en Website zijn toegankelijk voor persoonlijk gebruik van de ZAPDOG Leden en mogen niet gebruikt worden in Commerciële initiatieven, met uitzondering van deze die door ZAPDOG worden toegelaten. Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de ZAPDOG Diensten en Website - zoals het verzamelen van gebruikersgegevens en/of email adressen door middel van elektronische of andere middelen met de doelstelling ongevraagde email te verzenden of niet toegelaten content te framen, is verboden.

EIGENDOMSRECHT
ZAPDOG verklaart niet over het volledige eigendomsrecht te beschikken van alle teksten, bestanden, beelden, fotos, videos, audio, of elk ander material dat als "Content" kan beschouwd worden en dat door jou op de ZAPDOG website gepubliceerd wordt. Na publication op ZAPDOG blijf jij het volledige eigendomsrecht voor de Content en behoud je het recht deze Content op elke wijze te benutten. Door publicatie op ZAPDOG van de Content, verleen je ZAPDOG een beperkte licentie om de Content te gebruiken, publiekelijk te tonen, te reproduceren enkel en alleen via de ZAPDOG Diensten en Website. Zonder deze toelating zou ZAPDOG niet gemachtigd zijn bijvoorbeeld opgeladen foto's te resizen of ZAPDOG profielen op de website te publiceren. Deze licentie is niet-exclusief, betaald en vrij van auteursrechten en kan gelicensieerd worden. De licentie wordt beeïndigd op het ogenblik dat jij de Content van de ZAPDOG Website verwijderd. De licentie verleent ZAPDOG niet het recht de Content te verkopen, noch verleent het ZAPDOG het recht de Content buiten de ZAPDOG Diensten te verspreiden.
Je verklaart hierbij dat:
 1. - Je eigenaar bent van de Content die je op de ZAPDOG Website publiceert;
 2. - Jouw publicatie van de Content geen inbreuk pleegt tegen Privacy Rechten, Publicatie Rechten, Auteursrecht, Contract Recht of andere rechten van een derde partij. Je aanvaardt te betaken voor de auteurspremies, honoraria en eender andere bedragen die aan een derde partij verschuldigd zijn door jouw publicatie van Content op de ZAPDOG Website;
 3. - De ZAPDOG Website en Diensten omvatten Content ("ZAPDOG Content") eigen aan de Website en de Diensten. De ZAPDOG Content is beschermd door auteursrecht en andere rechten en ZAPDOG weerhoudt all rechten voor de ZAPDOG Website en Diensten;
 4. - De ZAPDOG Website en Diensten omvatten - naast jouw content - content van derden en andere ZAPDOG Leden. Met uitzondering van de Content die jij op ZAPDOG publiceert, mag de je de Content van andere ZAPDOG legen niet wijzigen, vertalen, publiceren, verdelen, of verkopen;


GEPUBLICEERDE CONTENT
ZAPDOG mag elke Content éénzijdig verwijderen indien ZAPDOG de Content als beledigend, illegaal, inbreuk plegend tegen enig recht of onveilig oordeelt. ZAPDOG is niet verantwoordelijk voor de monitoring van de ZAPDOG Website of Diensten naar ongepaste Content of Gedrag. Indien ZAPDOG op een onbepaald moment éénzijdig beslist om de ZAPDOG Website of Diensten te monitoren, dan nog is ZAPDOG niet verantwoordelijk voor de Content, is ze niet verplicht ongepaste Content te veranderen of te verwijderen en geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van het ZAPDOG lid verantwoordelijk voor de Content. ZAPDOG biedt geen garanties betreffende de juistheid en betrouwbaarheid van de Content die door haar Leden gepubliceerd wordt.

VERBODEN CONTENT/ACTIVITEIT
Hierbij volgt een gedeeltelijke opsomming van het soort Content dat ZAPDOG beschouwt als illegaal en verboden te publiceren op de ZAPDOG Website en Diensten. ZAPDOG weerhoudt het recht actie te ondernemen tegen eenieder die hiertegen inbreuk pleegt. ZAPDOG weerhoudt het recht de Overheid te informeren aangaande de inbreuk.
 1. aanstootgevend, spoort aan tot racisme, fanatisme, haat of elke fysieke geweldpleging tegen dier en/of mens;
 2. - buit dier en/of mens uit op onaanvaardbare wijze;
 3. - toont sexueel expliciete beelden van mens en/of dier;
 4. - toont telefoon nummers, straat adressen, familie namen, URLs of email adressen;
 5. - draagt bij tot de publicatie van informatie die onjuist, misleidend is;
 6. - promoots criminele en/of illegale activiteiten die als uitbuitend of obsceen beschouwd worden;
 7. -promoots een illegal of niet-toegelaten kopij van het werk van een derde, beschermd door auteursrecht, zoals software;
 8. -het verzenden van 'junk mail', kettingbrieven en/of ongevraagde massa mailings, "spimming", "spamming" en "fishing";
 9. -vraagt derden of ZAPDOG leden om persoonlijke informatie;
 10. -draagt bij tot commerciële activiteit niet geëndorseerd door ZAPDOG;
 11. -toont content toehorend aan een derde partij welke jou hiertoe niet de toelating heeft verleend;
 12. -promoot puppy mill activiteiten, en enige andere inbreuk tegen het welzijn van dieren;


Hierbij volgt een gedeeltelijke opsomming van de Activiteiten die ZAPDOG beschouwt als illegaal en verboden op de ZAPDOG Website en Diensten. ZAPDOG weerhoudt het recht actie te ondernemen tegen eenieder die hiertegen inbreuk pleegt.ZAPDOG weerhoudt het recht de Overheid te informeren aangaande de inbreuk.
 1. - elke criminele activiteit, met inbegrip van pornografie, fraude, maffia praktijken, gokken, spammen, spimmen, stalken, het verzenden van virussen, inbreuken tegen auteursrechten of patenten, diefstal of handel in handelsgeheimen;
 2. - het adverteren van of aanzoeken van een ZAPDOG lid om producten of diensten te kopen wanneer niet geëndorseerd door ZAPDOG;
 3. - het verzenden van 'junk mail', kettingbrieven en/of ongevraagde massa mailings, "spimming", "spamming" en "fishing";
 4. - ervoor zorgen dat de advertenties die door ZAPDOG worden gepubliceerd niet zichtbaar zijn, dat scripts op de ZAPDOG website niet werken, dat het ZAPDOG netwerk overladen wordt;
 5. - zich uitgeven voor een derde persoon, de account of gebruikersgegevens van een ZAPDOG Lid gebruiken zonder toelating;
AUTEURSRECHT

Je mag geen materiaal beschermd door auteursrecht, patent of handelsmerk publiceren, wijzigen, verzenden of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijk toelating van de rechtmatige eigenaar. Het is ZAPDOG's politiek om zij die regelmatig inbreuk plegen tegen dit voorschrift het ZAPDOG lidmaatschap te ontnemen en alle Content die door hen gepubliceerd werd uit de ZAPDOG Website en Diensten te verwijderen. Indien je van oordeel bent dat jouw werk werk gecopieerd en gepubliceerd op ZAPDOG, gelieve contact op te nemen met onze diensten via help@zapdog.be en volgende elementen op te lijsten en toe te sturen:
(i) een elektronisch of fysieke handtekening van de persoon toegelaten te ageren in naam van de eigenaar van de beschermde Content;
(ii) een beschrijving van de Content waartegen jij denkt inbreuk is gepleegd;(iii)een beschrijving waar het gecopieerd materiaal zich bevindtop ZAPDOG
(iv) jouw adres, telefoon nummer en email adres
(v) een geschreven verklaring dat je handelt als 'goede huisvader'
(vi) een verklaarde dat de opgesomde feiten waar en getrouw zijn en dat jij de rechtmatige eigenaar bent of handelt in naam van de rechtmatige eigenaar.
PRIVACY
Bezoekers van ZAPDOG kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door ZAPDOG opgenomen in hun ledenbestand. De gegevens kunnen gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van ZAPDOG (redactionele initiatieven, acties, en andere). De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden op het registratieformulier. Volgende gegevens worden nooit doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, andere informatie verkregen via de registratie.
De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.
Bij internetbezoek plaatst ZAPDOG cookies op de computer van de Gebruiker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de ZAPDOG Website surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren. We kunnen gebruik maken van derde partijen om de advertenties voor ons uit te serveren. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.
Voor meer informatie betreffende deze verklaring en uw mogelijkheden, klik hier.
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.
DISCLAIMER.
ZAPDOG streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aangeboden kan ZAPDOG op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. ZAPDOG stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan ZAPDOG aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van ZAPDOG.

IK HEB DEZE VOORWAARDEN GELEZEN EN AANVAARD ALLE ELEMENTEN DIE ER IN OPGENOMEN WERDEN.